Niels Jægerum

Niels Jægerum

Organisationskonsulent, lektor og foredragsholder. Uddannet lærer i 1973, cand.mag. i dansk og psykologi i 1993 og proceskonsulent i organisationsudvikling og konflikthåndtering i 2000. Niels har tidligere været lektor ved Aalborg og Hjørring seminarium og proceskonsulent og coach ved CVU i Nordjylland. I dag arbejder Niels som organisationskonsulent og lektor ved Professionshøjskolen University College Lillebælt.

Niels er forfatter og medforfatter på ikke færre end 12 bøger om indlæring, kommunikation, samspil, arbejdsglæde og læring blandt børn som voksne. Af bøger kan bl.a. nævnes "Myter og modstand i læringskulturen", "En anden måde – ledelsesteoretisk poesi", "Det metaforiske lederskab" og "Ledelse gennem organisationsbilleder".

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 18. december 2019.
Paradoksledelse illustration

Formålet med denne artikel er at vise, hvilket billedsprog, der præger lederes fortællinger, når de iagttager deres egne paradokser i en lederposition mellem to fordringer, der optræder samtidigt. Til grund for artiklen ligger et metaforisk tolkningsarbejde af lederes paradokscases, som de er fremstillet fra maj 2018 til marts 2019 i UCN act2learn. Udviklingsgruppen bestod af 12 ledere (private og offentlige), som alle har taget en diplomuddannelse, og selve ledelsen af forløbet blev varetaget af freelancekonsulent og forfatter Niels Jægerum.

Publiceret den 20. september 2019.

Få organisationsteorien serveret på versefødder. Gennem diverse digte formidles velkendte organisations-teorier på alternativ vis. Der leges med koblingen mellem poesi og videnskab, for på den vis at skabe ”en slags parallelpoesi for ambitiøse teoriprodukter, som siger det hele en gang til på en anden måde” (Luh-mann 1981: 194f.).

Publiceret den 28. februar 2018.

Formålet med denne artikel er at vise, hvordan ledere metodisk kan arbejde med at forbinde fremtiden med nutiden i strategiske processer med udgangspunkt i et meningsskabende og metaforisk perspektiv. Først præsenteres metodikken og teorien bagved, og dernæst fremstilles en symbolsk case som illustrerer metoden i praksis og endelig sammenfattes muligheder og begrænsninger ved metoden. Til grund for artiklens budskab ligger arbejdet med to individuelle symbolopgaver, som en gruppe ledere har bidraget med i et forskningsprojekt på UCN fra 2013-2017:

1) Tegn et symbolsk billede af din organisation, som den ser ud lige nu!
2) Tegn et symbolsk billede af din ønskværdige organisation, som den tager sig ud om to år!

Efter hver symbolopgave er der etableret associationsværksteder, hvor billederne er tolket i forhold til ledernes handlinger i praksis. Det er forandringsspændet mellem de to symboler og handlinger i praksis, der arbejdes med i strategiseringsprocessen. Hele forskningsrapporten er udgivet på www.jaegerum.dk

Publiceret den 16. marts 2017.

I denne artikel undersøges og diskuteres forholdet mellem hverdagsrealistisk retorik og konstruktionsperspektivet med inddragelse af en case fra sygehusverdenen. Der argumenteres for både forskelle og ligheder i positivismen og konstruktionismen og åbnes til en socialkonstruktivistisk position, som medtænker såvel subjektiveringen som objektiveringen. Artiklen er relevant for de ledere som ønsker at reflektere over sandhed, subjektivitet og virkelighed som størrelser, vi kan undersøge ud fra forskellige perspektiver.

Publiceret den 1. april 2015.

I artiklen udfolder forfatteren, hvordan du som leder kan arbejde med metaforisk organisations-udvikling og hvilke lederkompetencer, der udfordres i dette perspektiv.

Publiceret den 1. marts 2013.

Artiklen giver bud på mulige sammenhænge mellem metaforisk kropsorientering, konventionelle organisationsbilleder og den strukturelle ontologiske metaforik i lederskabet. Artiklen inviterer læseren ind i et videnskabsteoretisk diskursivt domæne og belyser det sproglige bagland for de udbredte kategoriseringer, vi møder virkeligheden med inden for de multiple organisatoriske fællesskaber. Artiklen tilsættes postmoderne ledelsesdigte, der siger det hele på en anden måde.

Publiceret den 1. august 2012.
tsunami_bølge

I Tsunamiledelse bølger fortællinger og refleksioner over ledelse i forskellige paradigmer og hvilke mulighedsrum lederen får for at manøvrere i foranderligheden og håndtere usikkerheden, alt efter hvilket blik lederen anlægger på sin virkelighed. Artiklen er skrevet ud fra et konstruktionsperspektiv og undersøger organisatoriske metaforers betydninger for den sociale virkelighed, der skabes gennem vores sprogbrug og blikke på virkeligheden. Artiklen afsluttes med ”Ti bud på tsunamiledelse”

Publiceret den 1. august 2012.

Få et indblik i den filosofisk inspirerede ledelsestænkning – protreptikken – der har over 2000 år på bagen som både ledelseskoncept og coachingform. Artiklen veksler mellem at være filosofisk og taktisk-operationel. Artiklens filosofiske passager har til formål, at give læseren et udfoldet indblik i det filosofiske univers, der er fundamentet for protreptikken. De taktisk-operationelle momenter i artiklen skal give læseren en ramme for det protreptiske lederskab.

Freelance organisationskonsulent,
forfatter og foredragsholder.
Underviser på UCN
og COK på diplomuddannelsen
i ledelse.