Maja Müller

Maja Müller

Maja Müller er cand. scient. soc., ph.d. og adjunkt ved Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet. Maja Müller underviser på Kandidat i socialt arbejde og forsker i udsathed, marginaliserede grupper, brugerperspektiver og samskabelse med udsatte grupper i socialt arbejde. Maja Müller skrev Ph.d.-afhandling om samskabelse med udsatte grupper og har fokus på såvel bruger- som frontmedarbejderperspektiver og senest ledelsesperspektivet i samskabelsesprocesser.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

Ideelt set indebærer samskabelse ligeværdig inddragelse af berørte borgere i udviklingen af velfærd. Men hvordan kan man ledelsesmæssigt sikre den demokratiske inddragelse af borgere, der befinder sig i socialt udsatte positioner, og som typisk ikke inddrages? Dette søger artiklen svar på gennem en analyse af den ’hands-off’ såvel som ’hands-on’ ledelse af samskabelse, som bedrives af ledere og frontmedarbejdere i to forskellige cases mellem henholdsvis politi og borgere i et socialt udsat boligområde og mellem frontmedarbejdere og brugere på et værested for udsatte grupper. På baggrund heraf diskuteres de udfordringer og dilemmaer, der viser sig i ledelse af samskabelse med udsatte grupper, og der gives afslutningsvis en række anbefalinger til, hvordan ledere kan styrke de demokratiske processer i samskabelse.

Cand. scient. soc., ph.d. og adjunkt
Institut for sociologi og socialt arbejde, AAU
E: majam@socsci.aau.dk
W: https://bit.ly/3LqZWnV