Kirsten Schultz Petersen

Kirsten Schultz Petersen

Kirsten Schultz Petersen er ph.d., cand.scient.soc. og ansat som lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet (AAU) og underviser primært på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og er vejleder for ph.d.-studerende. Kirstens forskningsområde er bredt funderet indenfor folkesundhed og rehabilitering, med særlig vægt på borgerinddragelse og samskabelse samt udvikling af interventioner stilet mod ældre- og demensområdet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

Denne artikel fokuserer på, hvordan samskabende processer i relation til lokalsamfundsinddragende sundhedsindsatser ledes og praktiseres. Undersøgelsen er baseret på data fra et komparativt casestudie af tre kommunale sundhedsindsatser som har lokalsamfundsinddragelse og samskabelse som en integreret del af det overordnede formål med sundhedsindsatserne. Resultaterne af casestudiet viser, at organiseringen af den strategiske ledelse af samskabelse synes at være relateret til rollefordelingen blandt de deltagende aktører. I denne rollefordeling ses der en iboende, implicit magtfordeling blandt de deltagende aktører, hvor lokalsamfundsaktørerne indtager en relativt tilbagetrukne position, mens projektlederne varetager en rolle med beføjelser til at træffe beslutninger på vegne af lokalsamfundsaktørerne. Faciliteringen viser sig at være afgørende, da denne afføder de deltagende aktørers position i samskabelsesprocesserne. Der kan opstå en grundlæggende udfordring for den strategiske ledelse af samskabelse, hvis de deltagende aktører trækker sig fra de samskabende processer og der ikke etableres ejerskab og lokal forankring. Strategisk samskabelse kan anses som middel til at opnå nye kompetencer blandt både lokale aktører og centrale beslutningsdygtige enheder samt øget udbud og bredde inden for sundhedsindsatser. Derudover medvirker samskabelsen til øget sammenhængskraft i lokalsamfundene, nye mono- og tværfaglige netværk samt empowerment af lokale aktører.

Lektor, ph.d.
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,
Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet