Fagfællebedømmelse

Alle publikationer i Lederliv er underlagt redaktionel vurdering. Hvis artikelskribenterne ønsker det og redaktionen vurderer, at artiklen egner sig til det, kan indsendte forskningsartikler underlægges anonym fagfællebedømmelse (peer review). Fagfællebedømmelsen foretages af mindst to ph.d.-uddannede forskere med stor faglig indsigt i det område, de bliver bedt om at vurdere artikler indenfor. Mindst en af de to bedømmere er ekstern i forhold til lederlivs redaktion.
Fagfællebedømmelse sker forud for publicering og indebærer, at der udarbejdes en skriftlig vurdering, der godtgør artiklens videnskabelige kvalitet. Bedømmelsen forholder sig til originalitet og den videnskabelige kvalitet i værket.
Processen i Lederlivs fagfællebedømmelse er følgende:

 1. Forfatteren indsender to filer til et medlem af Lederlivs redaktion. Den ene fil indeholder artiklen som ønskes bedømt. Denne artikel skal være anonymiseret (En anonymiseret artikel har ikke forfatterens navn, initialer eller beskrivelse angivet noget sted, dvs. at alle dokumentoplysninger skal være fjernet). Den anden fil bedes indeholde forfatterens navn, titel og ansættelsessted.
 2. Redaktionsmedlemmet der modtager artiklen vurderer, om artiklen lever op til videnskabelige og sproglige formalia samt, hvorvidt emnet egner sig til tidsskriftet og til fagfællebedømmelse.
 3. Hvis redaktionsmedlemmet kender forfatteren, fx hvis de er ansat/har tilknytning til samme sted, tildeler redaktionsmedlemmet artiklen en anden redaktør fra Lederlivs redaktion (artikelredaktør). Dette gælder også artikler, som ikke ønskes underkastet anonym fagfællebedømmelse.
  Artikelredaktøren gennemlæser artiklen, udvælger mindst to fagfællebedømmere (reviewere) fra lederlivs panel og sender dernæst artiklen ud til disse.
 4. Fagfællerne underkaster artiklen en dobbelt-blind bedømmelse efter videnskabelige kriterier (se Lederlivs feedback-kriterier).
  En vigtig del af bedømmelsen handler om, hvordan fagfællen som helhed vurderer tekstens egnethed til publicering i Lederliv. Bedømmelsen kan munde ud i fire forskellige konklusioner:
  • Teksten kan accepteres som den er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
  • Teksten kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
  • Teksten skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
  • Teksten bør afvises (dette er op til en samlet vurdering i redaktionspanelet)
  Fagfællen skal uddybe kommentarer og angive forbedringsforslag direkte henvendt til forfatteren og som en konstruktiv hjælp i dennes videre arbejde.
  Afslutningsvist returneres den skriftlige bedømmelse til artikelredaktøren.
 5. Når artikelredaktøren modtager de to fagfællebedømmelser skrives de ind i et fælles dokument med en bemærkning om næste skridt i processen frem mod eventuel publicering (jf. de fire forskellige konklusioner foretaget af fagfællerne i bedømmelsen). Dette dokument sendes til forfatteren senest tre måneder efter at redaktionen har modtaget den tilsendte artikel fra forfatteren.
  Hvis artiklen umiddelbart kan accepteres meddeles dette til forfatteren med en angivelse af, hvornår den kan publiceres.
 6. Hvis rettelser er påkrævet, reviderer forfatteren manuskriptet og genindsender den til artikelredaktøren efter senest fire måneder.
 7. Artikelredaktøren vurderer, hvorvidt de påkrævede ændringer er foretaget. Hvis de ikke er foretaget sendes manuskriptet tilbage til forfatteren med en beskrivelse af manuskriptets mangler. Dernæst får forfatteren på ny mulighed for at rette teksten – en tidsfrist herfor aftales.

Hvis alle eller næsten alle rettelser er foretaget gives forfatteren besked om at artiklen kan accepteres. Samtidig oplyses det, hvornår artiklen kan publiceres.
I enkelte tilfælde, hvor der foreligger tungtvejende saglige begrundelser kan forfatteren argumentere for ikke at foretage alle de rettelser som er anbefalet under fagfællebedømmelsen.