Fagfællebedømmelse

Alle publikationer i LEDERLIV er underlagt redaktionel vurdering; uanset genrer. 

Indsendte forskningsartikler gennemgår alle en anonym fagfællebedømmelse (peer-review) før publicering.

Fagfællebedømmelsen foretages af mindst en ph.d.-uddannet forsker med faglig indsigt i det område, de bliver bedt om at vurdere artikler indenfor. Bedømmeren er ikke en del af redaktionen, men en af tidsskriftet uafhængig ekspert. Bedømmeren udpeges af redaktøren for den enkelte artikel og vælges fra tidsskriftets reviewpanel. Fagfællebedømmelse og forfatterens revision af artiklen i overensstemmelse med bedømmernes anbefalinger er en forudsætning for publicering. Bedømmelsen indebærer, at der udarbejdes en skriftlig vurdering, der bestemmer artiklens faglige kvalitet og bidrag. Bedømmelsen forholder sig til originalitet og den videnskabelige kvalitet i værket (se redaktionens kvalitets- og feedback-kriterier).

 

Processen i LEDERLIVs fagfællebedømmelse er følgende:

 1. Forfatteren indsender to filer til et medlem af LEDERLIVs redaktion. Den ene fil indeholder artiklen som ønskes bedømt. Denne artikel skal være anonymiseret (en anonymiseret artikel har ikke forfatterens navn, initialer eller beskrivelse angivet noget sted, dvs. at alle dokumentoplysninger skal være fjernet). Den anden fil indeholder forfatterens navn, titel og ansættelsessted.
 2. Redaktionsmedlemmet der modtager artiklen vurderer, om artiklen lever op til videnskabelige og sproglige formalia samt, hvorvidt emnet egner sig til tidsskriftet og således til fagfællebedømmelse.
 3. Redaktionsmedlemmet tildeler artiklen en redaktør fra LEDERLIVs redaktion (artikelredaktør).
 4. Artikelredaktøren gennemlæser artiklen, udvælger en til to fagfællebedømmere (reviewere) fra LEDERLIV reviewpanel og udsender dernæst artiklen til disse.
 5. Fagfællerne underkaster artiklen en dobbelt-blind bedømmelse efter videnskabelige kriterier (se redaktionens kvalitets- og  feedback-kriterier).
  En vigtig del af bedømmelsen handler om, hvordan fagfællen som helhed vurderer tekstens egnethed til publicering i LEDERLIV. Bedømmelsen kan munde ud i fire forskellige konklusioner:
  • Teksten kan accepteres som den er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
  • Teksten kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
  • Teksten skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
  • Teksten bør afvises
  Fagfællen skal uddybe kommentarer og angive forbedringsforslag direkte henvendt til forfatteren og som en konstruktiv hjælp i dennes videre arbejde.
  Afslutningsvist returneres den skriftlige bedømmelse til artikelredaktøren.
 6. Når artikelredaktøren modtager fagfællebedømmelsen skrives den ind i et fælles dokument med tilføjende redaktionelle bemærkninger og med en bemærkning om næste skridt i processen frem mod eventuel publicering (jf. de fire forskellige konklusioner foretaget af fagfællerne i bedømmelsen). Dette dokument sendes til forfatteren senest tre måneder efter at redaktionen har modtaget den tilsendte artikel fra forfatteren.
  Hvis artiklen umiddelbart kan accepteres meddeles dette til forfatteren med en angivelse af, hvornår den kan publiceres.
 7. Hvis rettelser er påkrævet, reviderer forfatteren manuskriptet og genindsender den til artikelredaktøren efter senest fire måneder.
 8. Artikelredaktøren vurderer, hvorvidt de påkrævede ændringer er foretaget. Hvis de ikke er foretaget sendes manuskriptet tilbage til forfatteren med en beskrivelse af manuskriptets mangler. Dernæst får forfatteren på ny mulighed for at rette teksten – en tidsfrist herfor aftales.
 9. Hvis alle eller næsten alle rettelser er foretaget, gives forfatteren besked om, at artiklen kan accepteres. Samtidig oplyses det, hvornår artiklen kan publiceres. I enkelte tilfælde, hvor der foreligger tungtvejende saglige begrundelser kan forfatteren argumentere for ikke at foretage alle de rettelser som er anbefalet under fagfællebedømmelsen. Det er artikelredaktøren (evt. i samarbejde med den ansvarshavende redaktør), der tager stilling hertil.