Ledelse af professioner og professionalitet

Vol#4

Ledelse af professioner og professionalitet

Forår 2023

Det professionelle og det organisatoriske er i et klassisk spændingsforhold, som det typisk er overladt til ledelse at forløse.

Dette temanummer viser med sine artikler, hvordan ledelse af professioner og professionalitet i en organisatorisk kontekst er betinget af, hvorledes de professionelle kobles til den organisatoriske agenda. Med afsæt i forskellige empiriske nedslag drøfter artiklerne ledelsesudfordringerne, når der skal læres, udvikles og rekrutteres blandt de professionelle.

Af: Preben Olund Kirkegaard, Thomas R.S. Albrechtsen, Frode Boye Andersen

Temaet for dette nummer af Lederliv er ledelse af professioner og professionalitet. Det er en klassisk problemstilling, hvordan profession og organisation på den ene side forudsætter hinanden, og støtter hinanden, og på den anden side kan være i et spændingsforhold og i konflikt med hinanden. Professioner kan have nogle idealer og forventninger, som de organisationer, de professionelle er ansat i, ikke altid kan leve op til. Det omvendte gør sig også gældende.

Af: Sanna Lassen

Skoleudvikling er siden 00’erne blevet en central del af skoleledelsens arbejde. Fordringen knytter sig i høj grad til en politisk forventning om forandring af alle. Et af ledelsesgrebene fokuserer på lærere og pædagogers professionelle udvikling, der går via skolers interne ressourcepersoner med afsæt i begrebet distribueret ledelse. I samarbejdet mellem ressourcepersoner og kolleger skaber den ledelsesstrategiske forståelse, hvor kollegial forandring bliver en central funktion for...

Af: Lise Grønbæk Nielsen, Kirsten Osbæck Mogensen

På Kolind Skole anvendes læringsvideoer som et virksomt middel til kobling mellem teori og praksis ind i deres ledelse af praksisintegreret professionsudvikling, der forbinder sig til skolens arbejde med og i professionelle læringsfællesskaber. Gennem udvikling af trygge rum og med tydelig og ensartet rammesætning lykkes det skolen at etablere kontinuerlige læreprocesser, der udvikler det fagprofessionelle sprog og skaber løbende forbedringer i praksis. Dette er fremkommet af et...

Af: Sanna Lassen, Anne Krøger Pedersen

Kommunale indsatser med fokus på professionel praksisudvikling har gennem en årrække præget den danske folkeskole. Projekter er igangsat med forventning om den formelle skoleledelses implementering og omsætning af indsatserne i praksis. Ressourcepersoner har i den forbindelse været en ofte anvendt kommunal strategi i arbejdet med at realisere de kommunale forventninger. Denne vertikale implementeringskæde, hvor forvaltningstiltag forventes at sive ned gennem systemet, genererer forskellige...

Af: Christian T. Lystbæk

Professionalisering forbindes typisk med en række positive konnotationer. På den baggrund er professionalisering ofte noget, som alle kan blive enige om at støtte, men af forskellige grunde. Med andre ord kan der være forskellige opfattelser af, hvad professionalisering indebærer og bidrager til. Professionsforskning har betonet, at forskellige perspektiver på professionalisering ofte udspringer af, hvorvidt professionalisering anskues fra de fagprofessionelles perspektiv, dvs. ”indefra”,...

Af: Søren Munkedal

Mangel på blandt andet social- og sundhedsuddannede, sygeplejersker og pædagoger bliver en af velfærdssamfundets allerstørste udfordringer i de kommende år. De decentrale, offentlige ledere kan ikke løse denne udfordring på egen hånd, men de bliver nødt til at håndtere situationen på bedste vis, da intet tyder på, at udfordringerne bliver mindre i de kommende år. Artiklen forsøger at skabe overblik over forskningslitteraturens bud på, hvordan decentrale, offentlige ledere kan fastholde og...