Ledelse i dagtilbud

 

SIGNALEMENT AF CALL’ETS HVORFOR?

Børn tilbringer megen tid i dagtilbud i nogle af deres mest formative år. Flertallet af disse pædagogiske tilbud præsterer et stort og vellykket arbejde rundt om børnenes udvikling under trængte vilkår. Udfordringer med rekruttering, normering, økonomi mv. er velkendte.

Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af dygtige dagtilbud med veluddannede pædagogiske medarbejdere og ledere, der løfter den pædagogiske opgave på en professionelt kvalificeret måde, til gavn for dagtilbuddets børn. Det er derfor et alarmerende signal, når en større, landsdækkende undersøgelse viser, at der på 38% af de undersøgte stuer kan siges at være et pædagogisk læringsmiljø af utilstrækkelig kvalitet (EVA/VIVE 2023). Ud over vilkårssiden kan der være mange indvirkende og forklarende faktorer bag et sådant undersøgelsesresultat. Samme undersøgelse viser også, at i en tredjedel af de undersøgte institutioner var der signifikante kvalitetsforskelle mellem de to af institutionens stuer, som indgik i undersøgelsen, hvilket peger på, at udfordringerne ikke alene kan hægtes op på eksterne vilkår.

Dette call ser udfordringerne for udvikling og opretholdelse af pædagogisk opgaveløsning af høj kvalitet i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Betoningen af ledelses betydning for læringsmiljøet stilles tydelig i forskellige undersøgelser, fx:

Der er sammenhæng mellem læringsmiljøets kvalitet og hvordan lederne involverer sig og udvikler fagligheden sammen med de pædagogiske medarbejdere. I daginstitutioner, der udvikler høj kvalitet, er lederen tæt på den pædagogiske faglighed, involverer sig i faglige målsætninger, rammesætter, følger op og giver feedback. Omvendt, så indtager lederne i de daginstitutioner, der scorer lavt, en mere distanceret tilgang til den faglige ledelse, og det faglige pædagogiske arbejde er i højere grad overladt til pædagogerne. Nogle af lederne giver udtryk for, at der kan være udviklet kulturer i institutionerne, som det kan være vanskeligt at påvirke.” (Ringsmose 2020:6)

Ledelsesudfordringerne kan siges at være både organisatoriske og faglige. Forandringer af de fagkulturelle mønstre, organisatorisk læring, etablering af fælles forståelser af ledelse, målsætninger, forpligtende kollegialitet, systematisk arbejde og helt basalt: den fælles forståelse af, hvad der er pædagogisk kvalitet er gedigne udfordringer for enhver organisatorisk ledelse. Og den organisatoriske ledelse må kobles med den faglige.

Et nyere litteraturstudie (VIVE 2021, Ladegaard m.fl. 2021) bidrager med temaer og elementer, som er centrale for udøvelse af faglig ledelse med positiv effekt for opgaveløsningen i dagtilbud, men selv om disse bidrag også udmøntes i eksempler på tilhørende handlinger, kan det være vanskeligt for ledelse i det konkrete dagtilbud at oversætte eksemplerne til ny virkningsfuld praksis.

Dette giver samtidig anledning til at adressere en generel problemstilling angående omsætningen af forskning i dagtilbud som en tilvækst til praksis. Endda med en høj grad af samspil mellem praksis og forskning, synes det at være vanskeligt at overskride projektet selv og dets deltagere, når det kommer til spredning og forankring af forskningsprojektets indsigter: Hvordan bliver forskning i ledelse i dagtilbud omsat til levet ledelse i dagtilbud?

Landets professionshøjskoler har også spillet en stor rolle i at uddanne ledere og faglige fyrtårne i dagtilbud, bl.a. med skræddersyede moduler og forløb i regi af Diplom i Ledelse, men hvordan bliver disse og andre uddannelses- og udviklingsforløb omsat til levet ledelse i dagtilbud?

Sammenlignet med fx skoleledelse, kan man hævde, at ledelseslitteraturen har forsømt dagtilbudsområdet som særligt, og ikke blot styringsmæssigt, men også ledelsesteoretisk har ledelse i dagtilbud måttet lade sig spise af med skole-light-aftapninger. Der vil være mange generiske aspekter og begreber i ledelse i dagtilbud, ligesom der i mange henseender vil være mange parallelle organisatoriske og faglige ledelsesforhold i dagtilbud og skole, men i dette call ligger en særskilt opmærksomhed på også at fremkalde ledelse i dagtilbud med egne karakteristika, hvor dét viser sig betydningsfuldt.

Og måske er ledelse i dagtilbud ikke alene overset i litteraturen, men overset i sig selv: Ledelse i dagtilbud rummer sin egen rekrutteringsudfordring, som dels kan ses i forbindelse med udfordringerne ovenfor, dels kan kalde på undersøgelse af kompetenceudvikling, interne karriereveje og talentudvikling (DEA 2023).

 

Hvad?

Med dette call sættes der fokus på ledelse i dagtilbud med henblik på artikler, der viser, hvordan ledelse finder sted aktuelt, hvordan ledelse influerer på den pædagogiske opgaveløsning, og hvordan der kan arbejdes med udvikling af ledelse, som kvalificerer den pædagogiske opgaveløsning til gavn for dagtilbuddets børn.

Et gennemgående perspektiv i dette call er, at ledelsesarbejdet i bredeste forstand er afgørende for, at den pædagogiske opgave i dagtilbuddene kan løftes af de professionelle og øvrige samarbejdsparter. Vi efterspørger derfor artikler… der konkretiserer faglig ledelse i forbindelse med særlige udfordringer, fx i forhold til brug af forskellige evaluerings- og dokumentationsformer eller udvikling af forældresamarbejdet; som udfolder empiriske tilgange til distribuerede perspektiver på ledelse i dagtilbud; der viser veje ind i udvikling af pædagogisk kvalitet under stramme styringsforhold og rekrutteringsudfordringer; som analyserer sammenhængen mellem virkning af bestemte styringstiltag og faktisk kvalitet i praksis; der beskriver, analyserer og (også) udfordrer etablerede professionskulturer; som tilbyder nye, hensigtsmæssige begrebslige forståelsesrammer for ledelse i dagtilbud; og som udvikler kvalificerende terminologier for ledelsesforhold i dagtilbud i egen ret. 

Som en særlig dimension efterspørger vi artikler, der på én og samme tid holder forskningsniveau af interesse for fagfæller og styrker omsætningen af forskningen til praksis ved at være læsbare og hjælpsomme – men gerne udfordrende – for ledelse i dagtilbud.

Vi er interesseret i bidrag, der omhandler ledelse i dagtilbud i den beskrevne, brede betydning. Artiklerne skal forholde sig til dansk og internationale forskningslitteratur, men hovedvægten skal lægges på teoretiske og empiriske analyser af beskrevne praksisforhold, samt hvad ledere kan lære af de undersøgelser og analyser, der præsenteres. Det er centralt, at de konklusioner, praktiske implikationer og læringsmæssige pointer for ledere og andre, der bliver præsenteret, er analytisk argumenteret.

 

Referencer:

DEA. 2023. Ledelse i daginstitutioner: betydningen af ledernes karakteristika. Tænketanken DEA.

EVA, og VIVE. 2023. “Kvalitet i dagtilbud: national undersøgelse af kvalitet i pædagogiske lærings­miljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn”. VIVE.

Ladegaard, L.B; Lindeberg, N.H. & Nøhr, K. 2021. Faglig ledelse i praksis – indsigter fra dagtilbudsområdet. Lederliv. Vol. 1, https://lederliv.dk/artikel/faglig-ledelse-i-praksis

Ringsmose, C. (2020). Perspektiver på kvalitet i dagtilbud: Resultater fra et kvalitativt studie i seks kommuner. Aalborg Universitetsforlag. FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer.

VIVE. 2021. “Vidensopsamling om faglig ledelse på dagtilbudsområdet”. VIVE.

 

Hvordan?

På baggrund af dette call indsendes et abstrakt til en af temaredaktørerne på max 1-side (2400 tegn), som efterfølgende bliver vurderet for relevans og kvalitet. Abstraktet skal indeholde bud på forskningsspørgsmål, teori og metode, samt case-område og forventet bidrag til læring for ledere og andre.

 Artiklerne vil blive anonymt bedømt af eksterne fagfæller. Se forfattervejledning på lederliv.dk. 

 

Hvornår?

Deadline for abstract: 05.01.24

Invitation til at skrive artikel: 01.02.24

Deadline for artikler: 01.08.24

Temanummer, forventet udgivelse: 01.12.24

 

Hvem redigerer og tager mod abstracts, spørgsmål mv.?

Kristian Gylling Olesen, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole. Mail: krgy@kp.dk

Jan Grønnebæk, lektor, VIA UC.  Mail: jag@via.dk

Frode Boye Andersen, ph.d., lektor, VIA UC. Mail: fba@via.dk