CALL: FAGLIG LEDELSE – TÆT PÅ PRAKSIS

Faglig ledelse er blevet aktuel i de offentlige og faglige samtale om ledelse (Ejler 2016, Voxted 2016, Andersen m.fl. 2018, Grøn og Møller 2019, Rennison og Andersen 2020) og ikke mindst i samtalerne på danske arbejdspladser. Til trods for mange diskussioner og perspektiver på faglig ledelse, er der dog stadig ikke et klart billede af, hvorfor der er brug for faglig ledelse i praksis, hvad faglig ledelse er i hverdagen, og hvordan faglig ledelse bedrives, og hvem der skal tage, bør tage eller skal holde sig væk fra faglig ledelse i hverdagen?

Med dette temanummer vil vi forsøge at blive klogere på, hvordan faglig ledelse ser ud i hverdagen, hvad det indebærer, og hvornår det giver mening og ikke mening at bedrive faglig ledelse.

Skal faglig ledelse bringe substansen tilbage i ledelse, som nogle hævder (Ejler 2016, Voxted 2016, Rennison og Andersen 2020) og primært ses som en del af personaleledelsen, og en måde at oversætte strategien på (Voxted 2016)? Måske skal faglig ledelse forstås som distribueret ledelse (Rennison og Andersen 2020), hvor ledelsesroller og -opgaver distribueres ud i organisationen, hvorved flere kan få ansvar for de faglige processer, der skaber værdi for borgeren? Eller handler faglig ledelse primært om at være datainformeret, hvorved borgeren sættes i centrum af faglig ledelse og ikke kun fagpersonerne (Ejler 2016, Olesen og Hansen 2018, Staunæs m.fl. 2021).

Fælles for debatten er, at faglig ledelse er kommet på dagsordenen, og det kalder på en forskningsfaglig og praksisrettede undersøgelse af faglig ledelse. Temanummeret er optaget af at undersøge, hvad det betyder for ledelse at bringe faglighedsperspektivet tilbage i ledelse. I dette første temanummer af Tidsskriftet Lederliv inviterer vi derfor bidrag, der undersøger faglig ledelse i hverdagen – hvad er historien bag, begrebets muligheder og faglig ledelse som praksis.

Vi er interesseret i alle former for forskningsartikler, der adresserer faglig ledelse i hverdagen. Artiklerne kan fx omhandle følgende spørgsmål:

  • Undersøgelser af hvad faglighed er i ledelse – hvad skal fagligheden kunne i dag og hvad betyder det for ledelse?
  • Hvilke offentlige styringsforestillinger er faglig ledelse en del af, og hvilke konsekvenser har det for forståelsen af faglig ledelse som begreb og praksis?
  • Hvad bliver faglig ledelse til i praksis blandt ledere, medarbejdere og borgere/kunder, og hvad fortæller det os om betingelserne for samt rollerne og opgaverne i faglig ledelse, og ikke mindst de værdifulde, svære og komplekse praksisser, der følger med?
  • Hvorfor skal faglighed være substansen i ledelse? Hvad er risikoen? Hvad glemmer vi hvis fagligheden overskygger begrebet ledelse?
  • Er det muligt at tænke faglig ledelse uden at forstå det i fx professionstermer? Hvad hvis det er borgere, systemer og ledere, der garanterer fagligheden i en given situation, hvilken rolle spiller medarbejdernes faglighed så?
  • Er faglig ledelse den nye magtfulde diskurs, som professioner og medarbejderne griber til som en form for modmagt mod New Public Management?
  • Hvis faglig ledelse knytter sig til et håb om at skabe mere værdi for borgere og kunder, hvilke virkninger og effekter af faglig ledelse er undersøgt, og kan vi fremadrettede undersøge? Hvilke metoder og evalueringsformer vil være anvendelige i undersøgelse af faglig ledelses virkninger og effekter i praksis?

Vi er interesseret i bidrag fra både forskere og reflekterende praktikere med interesse i faglig ledelse og ser gerne bidrag, der omhandler faglig ledelse i både professionstunge offentlige organisationer, fx skoler, hospitaler og styrelser, og halvoffentlige organisationer, fx nødhjælpsorganisationer, samt private virksomheder, fx arkitektstuer og restaurationsbranchen.

Artiklen skal forholde sig til relevante faglige debatter i den danske og internationale forskningslitteratur, men hovedvægten skal lægges på de teoretiske og empiriske analyser, samt hvad ledere kan lære af de undersøgelser og analyser, der præsenteres. Det er centralt, at de konklusioner, praktiske implikationer og læringsmæssige pointer for ledere og andre, der bliver præsenteret, er underbygget af og dokumenteret via teoretisk og/eller empiriske analyser.

På baggrund af dette Call indsendes et abstrakt til en af temaredaktørerne på max 1-side (2400 tegn), som efterfølgende bliver vurderet for relevans og kvalitet. Abstraktet skal indeholde bud på forskningsspørgsmål, teori og metode, samt case-område og forventet bidrag til læring for ledere og andre. Artikler vil blive anonymt bedømt af to eksterne fagfæller. Se forfattervejledning på lederliv.dk.

 

Deadline for abstrakt: 20. november 2020

Invitation til at skrive artikel: Senest 1. december 2020

Deadline for artikler: 15. marts 2021

Temanummeret udkommer: Juni 2021

 

Michael Pedersen, Lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. mip.mpp@cbs.dk

Preben Olund Kirkegaard, Docent, Forskning og udvikling. Professionshøjskolen UCN. pok@ucn.dk

Kristian Gylling Olesen, Lektor, Forskning og udvikling, Videreuddannelsesområdet for Ledelse, Organisation og Forvaltning, Københavns Professionshøjskole. krgy@kp.dk

 

TIDSSKRIFTET LEDERLIV er et elektronisk BFI-godkendt tidsskrift, der årligt publiceres i to temanumre og er frit tilgængelig for alle interesserede.

TIDSSKRIFTET LEDERLIV fokuserer på ledelse og relaterede tematikker som strategi, styring og organisering i og omkring såvel offentlige organisationer som private virksomheder. Se lederliv.dk.

 

LITTERATUR

Andersen, L. B., Bjørnholt, B., Bro, L. L., & Holm-Petersen, C. (2018). Achieving High Quality Through Transformational Leadership: A Qualitative Multilevel Analysis of Transformational Leadership and Perceived Professional Quality. Public Personnel Management, 47(1), 51-72.

Ejler, N. (2017). Faglig ledelse: Mellem kerneopgave og styring. Jurist- og økonomforbundets Forlag.

Grøn, H.C., Møller, A. M. (2019). Faglig ledelse: Hvad er det? og hvordan ser det ud i praksis? Ledelse i Morgen. Tidsskrift for Pædagogisk Ledelse, 1, 8–10.

Olesen, K G; Hansen, T. (2018). Faglige ledelse tæt på børnene - small data, evalueringOg kvalitet. Ledelse i Morgen. Tidsskrift for Pædagogisk Ledelse, 8, 2–6.

Rennison, B.W., Andersen, F.B. (2020). Faglig ledelse 2.0. bevæggrunde, begreber og basiselementer. Lederliv.

Staunæs, D. Bjerg, H. Juelskjær, M, Olesen, K.G. (2021). Datasans. Etisk skole- og uddannelsesledelse med data. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Voxted, S. (2016). Faglig ledelse i offentlige organisationer. Hans Reitzels Forlag.