Formalia

Når artiklen er færdig i reviewprocessen og redaktionen vurderer, at artiklen er klar til at blive publiceret, fremsendes følgende til redaktionen:

 

 • Foto i høj opløsning (kun første gang artikel indsendes).
 • Oplysninger om forfatteren (navn, uddannelse, titel/stilling, ansættelsessted, e-mail adresse – evt. link til profil/egen organisation) (kun første gang artikel indsendes).
 • Om forfatteren (Kort prosa tekst 5-7 linjer) (kun første gang artikel indsendes).
 • Formidlingsformen angives (hvilket af tidsskriftets formater skrives der ind i? forskningsartikel, essay, anmeldelse etc.? se mere under formidlingsformer).
 • Nøgleord 5-10 ord der angiver artiklens centrale begreber og søgeord.
 • Abstract der som en kort appetitvækker (ca. 5-10 linjer; max. 1500 tegn m. mellemrum) beskriver tekstens tema, centrale indhold, pointer og bidrag. Denne manchet tjener som introducerende tekst på sitets forside.
 • Ideer til illustrationer artiklen illustreres efterfølgende i et samarbejde mellem redaktionen og en illustrator/grafiker med afsæt i forfatterens ideer og ønsker. Derfor skal forfatteren gøre sig ideer og forestillinger om, hvordan artiklen kan illustreres. Er der oplagte metaforer eller centrale ”figurer”, der kunne få også et visuelt udtryk. Forslag må gerne sendes som reelle billeder/fotografier eller andet som kan give et godt afsæt til den videre redaktionelle udvikling. Figurer, skemaer etc. indsættes ligeledes i teksten på den ønskede placering, -hvorefter grafikeren tegner figuren op således den får tidsskriftets ”streg”.
 • Angivelser af 6-10 pointer der angiver hvilke 6-10 tekstpassager (1-2 linjer) som er helt centrale pointer/delkonklusioner, der illustrativt kan fremhæves fra den oprindelige tekst til layoutets ”pointe-bokse”.
 • Selve artiklen, som skal indeholde
  • Titel, der er præcis, informativ og tillokkende, evt. signalerende tekstens konklusion/bidrag.
  • Abstract, (ca. 5-10 linjer; max. 1500 tegn m. mellemrum).

 

Artiklen fremsendes i følgende form:
 

 • Manus skrives på A4-ark i lodret position med 2,5 i margin og med 1,25 i linjeafstand. Skrifttypen er Calibri. Skriftsstørrelsen er 12 for normalteksten.
 • 18 og fed for tekstens titel (niveau 1)
 • 16 og fed for afsnitsoverskrift (niveau 2)
 • 14 og fed for underoverskrifter på niveau 3
 • 12 og fed for underoverskrifter på niveau 4
 • 12 og kursiv for underoverskrifter på niveau 5
   
 • Teksten bør være bygget op over en veldisponeret systematik med klare overskrifter (anført med fed skrifttype). Nyt afsnit markeres med linjeskift. Inden for hvert afsnit kan der ofte med fordel anvendes opdeling i punkter og underpunkter med egne overskrifter. For at give læseren en god læseoversigt bør tekststykkerne ikke være for lange, men inddelt i passende udsnit med linjeskift. Et udsnit bør være på mellem 10-30 linjer. Ligeledes bør teksten være opdelt i passende sætninger. Et punktum bør ikke fylde mere end 2-3 linjer.
   
 • Det anbefales at teksten suppleres med tabeller, figurer, visuelle oversigter og andre illustrationer til fremhævning af pointer, skabelse af overblik og læser-pædagogisk blikfang. 
   
 • Antal og omfang af noter bør begrænses. Noter kan bruges til faktuelle oplysninger og henvisninger, som vil virke forstyrrende i teksten, men noter bør ikke bruges til udfoldning af indholdsmæssige pointer og argumenter. Indskud, noter og særlige uddybende forklaringer skal laves som slutnoter og anføres under overskriften »Noter« som selvstændigt afsnit efter artiklen, før litteraturreferencer. Noter nummereres fortløbende med et arabertal.
   
 • Citater på indtil 4 linjer anbringes i løbende tekst mellem "dobbelt anførselstegn". Citater på over 4 linjer sættes separat i teksten, indrykket og uden anførselstegn. Ved markering af begreber og andet, som ikke er egentlige citater, bruges 'enkelt anførselstegn'.
   
 • Fremhævelser i teksten skrives med kursiv.
   
 • Tal under 10 skrives med bogstaver: fx fem. Tal fra og med 10 skrives med tal: fx 15. I tabeller/figurer skrives tal dog ikke med bogstaver.
   
 • Litteraturreferencer/kildehenvisninger anføres i teksten i parentes; med forfatternavn årstal og sidetal: (Jensen 2009: 12). Ved flere samtidige henvisninger skrives semikolon imellem dem og i alfabetisk rækkefølge (Andersen 2004; Bjerg 2015: 30; Jensen 2009: 12). Det gælder også, hvis der henvises til flere forskellige publikationer fra samme forfatter (Andersen 2004; 2016). Ved henvisning til forskellige publikationer fra samme forfatter fra samme år angives det med a, b, c efter årstallet (Andersen 2004a; 2004b). Er der ikke noget forfatternavn på en publikation, henvises til udgiveren (Aarhus Kommune 2016). Er der heller ingen udgiver, anvendes (første del af) titel (Rapport om arbejdsmiljø 2014). Hvor der er flere end to forfattere, skal henvisningen nøjes med første forfatteren f.eks. (Andersen m.fl. 2016). Skrifter uden angivelse af udgivelsesår markeres med (u.å).
   
 • Bagerst i artiklen under en selvstændig overskrift benævnt »Litteratur« anføres særskilt alle benyttede referencer med: Forfatter (årstal): Titel. Udgivelsessted/by: Forlag. Titlen anføres med kursiv. For tidsskriftsartikler anføres tillige tidsskriftets navn, årgang og nummer. Tidsskriftets navn anføres med kursiv. Vedrørende artikelbidrag til tidsskrifter eller antologier anføres artiklens titel med citationstegn og tidsskifts-/bogtitlen med kursiv. Hvis der noteres et specifikt sideantal til en kilde skal det noteres med et s. (ikke et p.): s. 12-17. Hvis der er flere forfattere til en titel, skal alle forfatternavne nævnes, dog maksimalt 3 forfattere. Hvis der er mere end 3 forfattere angives den første og så skrives m.fl. Hvor der er flere forfattere bruges & imellem de to (sidstnævnte) forfattere: Andersen, A. & P. Hansen - eller: Andersen, A., P. Hansen & K. Madsen. Husk her ’navnereglen’: Eneforfatter og første forfatter skrives: Efternavn, Fornavn. Øvrige forfattere skrives: Fornavn, Efternavn. Bemærk: Forfatteren forventes at sikre, at litteraturlisten omfatter alle de titler, der er henvist til i artiklen, men ikke andre end dem.

 

Ovenstående formalia bedes så vidt muligt overholdt, om end andre formkrav kan gøre sig gældende ved særlige eksperimentelle og kreative produktioner.